การประชุมส่งมอบภาระกิจให้คณะกรรมการชุดใหม่ ๒๕๖๐-๒๕๖๑