ประธานชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาชมรมฯ (อาวุโส)
ที่ปรึกษาชมรมฯ (อาวุโส)
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
ที่ปรึกษาชมรมฯ