การประชุมส่งมอบภาระกิจให้คณะกรรมการชุดใหม่ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
ชมรมผู้จัดการ กปภ. จัดประชุมสมาชิกทั้วประเทศ
สมาชิกชมรมผู้จัดการ กปภ. ร่วมบริจาคเงินช่วยพนักงานผู้ปร...
ชมรมผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ท่...
คณะกรรมการชมรมผู้จัดการ กปภ. รดน้ำขอพรผู้บริหาร กปภ.
ชมรมผู้จัดการ จัดสัมมนา "บทบาทผู้จัดการยุคใหม่ กับการพั...
ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ. ร่วมสัมมนาระบบ SEPA
ชมรมผู้จัดการ กปภ.ร่วมประชุมหารือ ๓ ฝ่าย